Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури Чернівецької області


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказ прокурора області
від 16 жовтня 2013 року
№157

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення доступу до публічної інформації
в органах прокуратури  Чернівецької області
(зі змінами, внесеними наказом прокурора Чернівецької області від 24.10.2016 №150)


1. Загальні положення.
1.1. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури Чернівецької області (далі - Інструкція) розроблена на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон), Інструкції про порядок доступу до публічної інформації у Генеральній прокуратурі України, затвердженої наказом Генерального прокурора України №53 від 10.05.2011 та наказу Генерального прокурора України № 430 від 30.12.2015 «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації» з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, яка створюється при виконанні службових обов’язків працівниками прокуратури Чернівецької області або перебуває у її володінні. (До пункту внесено зміни відповідно до пункту 1.5 наказу прокурора Чернівецької області від 24.10.2016 №150).
1.2. Ця Інструкція регламентує порядок обов’язкового оприлюднення публічної інформації, приймання, реєстрації і розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відстрочки та відмови у її наданні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність працівників органів прокуратури Чернівецької області з цих питань.
1.3. Дія Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.
1.4. Організація у встановленому порядку доступу до публічної інформації в прокуратурі Чернівецької області покладається на відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, який у межах визначеної компетенції здійснює розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування, надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до прокуратури області, консультації під час оформлення таких запитів, а також контроль за виконанням у самостійних структурних підрозділах апарату прокуратури області вимог Закону та цієї Інструкції. У порядку та строки, визначені відповідними організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора України, відділ складає статистичний звіт про результати розгляду запитів на інформацію.
1.5. У самостійних структурних підрозділах відповідальність за організацію оприлюднення, надання публічної інформації та розгляд запитів на інформацію з питань, що відносяться до компетенції відділу покладається на їх керівників. У місцевих прокуратурах відповідальність за організацію роботи з питань забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників.
1.6. Для збереження публічної інформації та доступу до неї у прокуратурі Чернівецької області, місцевих прокуратурах в електронному вигляді створюється система обліку документів, що містять публічну інформацію. Доступ до системи надається через офіційний веб-сайт прокуратури Чернівецької області або за запитами на інформацію. Належне функціонування системи забезпечується  відділом інформаційних технологій прокуратури області.
1.7. Розміщення даних у системі обліку здійснюється працівниками, визначеними керівниками структурних підрозділів, прокурорами на місцях   шляхом заповнення електронних форм обліку невідкладно після підписання документа, але не пізніше наступного робочого дня.
1.8. Документи, які містять публічну інформацію, зберігаються з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.
    
2. Обов’язкове оприлюднення публічної інформації
2.1. Інформація, зазначена у частині першій статті 15 Закону, оприлюднюється на веб-сайті прокуратури Чернівецької області невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дат його оприлюднення і оновлення інформації. Адміністрування веб-сайту прокуратури Чернівецької області та розміщення на ньому публічної інформації здійснюється відділом інформатизації. У  місцевих прокуратурах така інформація оприлюднюється на інформаційних стендах.
2.2. Вказана інформація може оприлюднюватися також шляхом її розміщення в журналі «Вісник прокуратури України», інших друкованих засобах масової інформації, збірниках організаційно-розпорядчих документів, на спеціальних стендах, на прес-конференціях, брифінгах, у публічних виступах керівників прокуратури Чернівецької області та у будь-який інший спосіб.
2.3. Невідкладеному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.
2.4. Обов’язок оприлюднення інформації покладається на керівників самостійних структурних підрозділів, у яких створено документ, що її містить. Якщо документ створено за участі кількох підрозділів, обов’язок оприлюднення інформації покладається на підрозділ, відповідальний за  остаточну його підготовку. У місцевих прокуратурах обов’язок оприлюднення інформації покладається безпосередньо на керівників прокуратур.
2.5. Інформація про функції, повноваження, основні завдання органів прокуратури, напрями їх діяльності; систему обліку документів, що містять публічну інформацію, види інформації, яку зберігає прокуратура Чернівецької області; порядок складання, подання запитів на інформацію, перелік та умови отримання послуг, що надаються прокуратурою області, форми і зразки документів, правила їх заповнення, розташування місць, де надаються необхідні запитувачам бланки; звіти щодо задоволення запитів на інформацію; механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень прокуратури області, порядок оскарження рішень службових осіб, їх дій чи бездіяльності з цих питань оприлюднюється відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
2.6. Інформація про організаційно-розпорядчі документи прокуратури Чернівецької області (крім внутрішньо-організаційних); порядок денний відкритих засідань колегії прокуратури області оприлюднюється відділом організаційного та правового забезпечення.
2.7. Інформація про організаційну структуру органів прокуратури, загальні правила роботи прокуратури Чернівецької області, загальні правила внутрішнього трудового розпорядку, розклад роботи; прізвища, імена та по батькові керівників прокуратури області, її самостійних структурних підрозділів,  керівників місцевих прокуратур (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом); вакантні посади державних службовців, порядок та умови проходження конкурсу на їх заміщення оприлюднюються відділом роботи з кадрами.
2.8. Інформація про графік прийому громадян у прокуратурі Чернівецької області оприлюднюється відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
2.9. Інформація про адреси офіційних веб-сайтів, адреси електронної пошти, службові номери засобів зв’язку органів прокуратури Чернівецької області та їх керівників (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом),  а також, про місцезнаходження, поштові адреси органів прокуратури області оприлюднюється відділом інформаційних технологій.
2.10. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) оприлюднюється відділом фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури області.
2.11. Інформація про звіти оприлюднюється відділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи.
2.12. Загальний контроль за своєчасністю оприлюднення інформації у порядку, визначеному цим розподілом, здійснює відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

3. Надання публічної інформації за запитами
3.1. Приймання та реєстрація запитів на інформацію провадиться у робочі дні відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів шляхом отримання поштою, на визначений номер телефону, факсу, адресу електронної пошти прокуратури області, а також прийому запитувачів інформації у спеціально визначеному приміщенні. У цьому приміщенні мають бути створені умови для подання запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями. У місцевих прокуратурах приймання та реєстрація запитів на інформацію вищевказаними способами провадиться відповідальним оперативним працівником або працівником, який у цей день здійснює особистий прийом громадян.
3.2. Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб провадиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, запитів від фізичних осіб поштою, телефоном та факсом – за умови надання даних про особу запитувача, на електронну адресу – після реєстрації запитувача на веб-сайті прокуратури області.
3.3. У такому ж порядку провадиться прийом запитів на інформацію від юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи, а від їх представників - також за умови надання належно засвідчених документів, які надають право представництва у відносинах із суб’єктами владних повноважень.
3.4. Письмові запити подаються в довільній формі. У них повинні міститися відомості, зазначені у частині п’ятій статті 19 Закону. Відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, а у місцевих прокуратурах – особою, визначеною керівником відповідної прокуратури, за необхідності надається допомога в оформленні запитів або проводиться повне їх оформлення.
3.5. Прийняті запити невідкладно подаються на розгляд заступнику прокурора області, який є відповідальним за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, який визначає самостійні структурні підрозділи, відповідальні за надання інформації. У місцевих прокуратурах прийняті запити подаються керівнику прокуратури, який визначає оперативного працівника, відповідального за надання інформації.
3.6. Після вчинення резолюції запити у максимально стислі строки, але не пізніше наступного робочого дня секретаріатом у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, надаються для організації виконання керівникам самостійних структурних підрозділів (у місцевих прокуратурах – безпосередньому виконавцю).
3.7. Керівники структурних підрозділів апарату прокуратури області ( у підпорядкованих прокуратурах – перші керівники) після отримання запитів зобов’язані негайно визначити осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечити дієвий контроль за виконанням ними запитів.
3.8. Строки підготовки запитуваної інформації у структурних підрозділах та її надання відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів не можуть перевищувати трьох робочих днів з дня отримання (крім випадків, передбачених частиною другою статті 20 Закону).
3.9. До закінчення цих строків запитувана інформація, за потреби – з електронною версією, а також з додаванням копій необхідних документів, після погодження з відповідними заступниками прокурора області за підписами керівників самостійних структурних підрозділів надається відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.
3.10. Відповіді запитувачам з долученням копій документів надаються за підписом начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, а у місцевих прокуратурах - за підписом  їх керівників або осіб, які виконують їх обов’язки у строк не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запитів. У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону,  заступником прокурора області, відповідальним за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, а у підпорядкованих прокуратурах – керівником або особою, яка виконує його обов’язки,  цей термін може бути скорочений до 48 годин  з дня отримання запиту, про що зазначається у резолюції.
3.11. За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону, за обґрунтованим клопотанням керівника підрозділу, в якому розглядається запит, погодженим з відповідним заступником прокурора області, строк надання інформації на запит може бути продовжено  заступником прокурора області, відповідальним за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів до 20 робочих днів. Про продовження строків розгляду запитувачі повідомляються відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів не пізніше п’яти  робочих днів з дня отримання запиту. У місцевих прокуратурах строк надання інформації на запит до 20 робочих днів може бути продовжено керівником або особою, яка виконує його обов’язки за обґрунтованим клопотанням виконавця.
3.12. У разі надходження до прокуратури Чернівецької області запитів на інформацію, якою вона не володіє, але відомий її розпорядник, запити за підписом начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів або заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи  на даному напрямі, надсилаються належним розпорядникам у строки, визначені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувачів.

4. Відстрочка та відмова у наданні публічної інформації
4.1. Відстрочка в задоволенні запитів на інформацію допускається у разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом  строки через обставини непереборної сили. До них відносяться оголошення воєнного та надзвичайного стану, стихійні лиха, катастрофи, епідемії та інші  перешкоди, які об’єктивно унеможливлюють надання інформації. Рішення про відстрочку повідомляється запитувачу у письмовій формі з додержанням вимог частини сьомої статті 22 Закону.
4.2. Відмова у наданні інформації, до якої у встановленому законом порядку не обмежено доступ, не допускається.
4.3. Інформація з обмеженим доступом, до якої відповідно до статей 7, 8 і 9 Закону відноситься конфіденційна, службова і таємна інформація, оприлюдненню та наданню на запити не підлягає.
4.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, які містяться у документах органів прокуратури України та Перелік документів, які містять службову інформацію, схвалюється експертною комісією та затверджується наказом Генерального прокурора України. Доступ до вказаних переліків не може бути обмежений.
4.5. Порядок та підстави віднесення інформації до таємної, тобто такої, що містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу, передбачену законом таємницю, а також розкриття цієї інформації, визначаються законами України.
4.6. Інформація, що містить таємницю досудового розслідування, може бути надана лише з дозволу слідчого або відповідного прокурора в обсязі, який вони визнають можливим, у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством.
4.7. Інформація про особу надається та використовується лише з обов’язковим додержанням вимог статті 10 Закону. Не підлягає оприлюдненню та наданню на запити інформація, якщо при цьому будуть порушені вимоги Закону України «Про захист персональних даних».
4.8. Відповідно до вимог частин четвертої та п’ятої статті 296 Цивільного кодексу України інформація про особу, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути оприлюднена лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, а стосовно потерпілих від правопорушень-лише за їх згодою. (До пункту внесено зміни відповідно до пункту 1.6 наказу прокурора Чернівецької області від 24.10.2016 №150).
4.9. Керівники самостійних структурних підрозділів, місцевих прокуратур при отриманні запитів на інформацію, віднесену до категорії з обмеженим доступом, зобов’язані перевірити, чи є на час отримання запиту законні підстави для обмеження доступу, які існували раніше, або її оприлюднення.
4.10. Про відмову у наданні інформації відповідь надається запитувачу у письмовій формі за підписом начальника відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, а на місцях – за підписом першого керівника, або особи, яка виконує його обов’язки у порядку та строки, визначені пунктами 3.10 та 3.11 цієї Інструкції з додержанням вимог частини четвертої статті 22 Закону.

5. Розгляд скарг та прийняття рішень за результатами оскарження
5.1. Рішення, дії чи бездіяльність працівників органів прокуратури області з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до вимог статті 23 Закону прокурору Чернівецької області, Генеральному прокурору України або до суду.
5.2. Скарги на ім’я прокурора області розглядаються у порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» з дотриманням вимог організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України з питань організації роботи з розгляду і вирішення звернень та урахуванням положень цієї Інструкції.
5.3. Скарги стосовно працівників органів прокуратури Чернівецької області розглядаються та відповіді на них надаються за підписом  заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. За необхідності за резолюцією вказаного заступника прокурора області до їх розгляду можуть залучатися структурні підрозділи.
5.4. У разі оскарження дій чи бездіяльності заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів відповідь на скаргу надається за підписом прокурора Чернівецької області.
5.5. У випадку подання скарг на дії чи бездіяльність відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів до суду за письмовою вказівкою керівництва прокуратури області участь у розгляді справ у судах беруть прокурор відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів та працівники відділу представництва інтересів громадян або держави в суді та при виконанні судових рішень. (До пункту внесено зміни відповідно до пункту 1.7 наказу прокурора Чернівецької області від 24.10.2016 №150).

6. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації
6.1. Працівники органів прокуратури Чернівецької області, винні у порушенні вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації» та цієї Інструкції, несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України та законодавством про працю.
 
Додатки:
№1 - форма запиту на інформацію, що подається до прокуратури Чернівецької області письмово (на прийомі та по телефону).
№2 - форма запиту, що подається до прокуратури Чернівецької області поштою, факсом та електронною поштою.
 
Начальник відділу організації прийому
громадян, розгляду звернень та запитів
прокуратури області
                                                                                                                       М. Пероган
 
 

 Додаток №1
 
Форма запиту на інформацію, яка подається до прокуратури письмово
( на прийомі та по телефону)
Прокуратура Чернівецької області 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
__________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача)
Контактні дані запитувачах
Поштова адреса:  _____________________________________________________
Адреса електронної пошти: _____________________________________________
Номер телефону __________________            Номер факсу __________________
Зміст запиту (загальні дані щодо інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо):___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Інформацію на запит надати поштою на адресу:
                       Дата                                                                                                                     Підпис
            (подання запиту)
 
Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, яка оформила запит (відповідно до вимог ч.7 ст.19 Закону та якщо запит передано по телефону):
Посада________________________________________________
П.І.Б.  ________________________________________________ 
Номер контактного телефону:________________________________________________
           (Дата оформлення запиту)                                                                                                            Підпис

Копію запиту надано (крім запиту, оформленого по телефону):
«___» ___________ 20__ року
_____________
(Підпис особи, яка отримала запит)
 
 

 
  Додаток №2
 
Форма запиту на інформацію, яка надсилається до прокуратури
поштою, факсом та електронною поштою.
Прокуратура Чернівецької області
 
НФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ
____________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача)
Контактні дані запитувача
Поштова адреса:_____________________________________________________________
Адреса електронної пошти:_____________________________________________________
Номер телефону:____________________                     Номер факсу:__________________
Зміст запиту (загальні дані щодо інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
          Інформацію на запит надати поштою на адресу:
____________________________________________________________________
                  Дата                                                                                                                         Підпис
          (подання запиту)


кількість переглядів: 747